Legislativa

Archivnictví a spisová služba

Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
Vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby

Ochrana osobních údajů, svobodný přístup k informacím, správní řád

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád