O nás

Archiv města Plzně patří k nejstarším archivním institucím v České republice. Více než sto padesát let pečuje o písemnosti, které podávají svědectví o minulosti města Plzně od středověkých počátků městského života až po současnost. Je akreditovaným veřejným archivem územně samosprávného celku a jeho zřizovatelem je statutární město Plzeň. Organizačně spadá pod Úřad správních agend Magistrátu města Plzně. Plní úkoly na úseku archivnictví a spisové služby, mj. provádí výběr archiválií u orgánů města Plzně, úřadů městských obvodů a organizací jimi zřizovaných. Zpracovává archivní pomůcky, vede evidenci archiválií, zprostředkovává prameny historikům a badatelům, zabývá se ochranou a restaurováním archiválií, rešeršemi, vědecko-výzkumnou činností, publikační činností, digitalizací archiválií a organizuje výstavy.

Organizační struktura AMP

  •  oddělení předarchivní péče a dokumentace
  •  oddělení zpracování a využívání archiválií


   

Soubory ke stažení: