Poslání archivu

Úkolem archivu je shromažďovat, uchovávat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat archiválie za účelem jejich dalšího využití. Archiv plní také další odborné úkoly, určené zřizovatelem, včetně vědecké, výzkumné a vydavatelské činnosti. Organizuje a koordinuje výzkum dějin města Plzně a regionu, prezentuje jeho výsledky formou historických studií, článků a publikací, přednášek pro veřejnost, účastí na výstavách, spoluprací s médii aj.

Předarchivní péče

Dohlíží na výkon spisové služby a skartační řízení u svého zřizovatele (Magistrátu města Plzně), u úřadů městských obvodů, u městem zřízených organizačních složek, příspěvkových organizací a právnických osob. Provádí metodická školení, výběr archiválií ve skartačním řízení i mimo něj a vydává povolení ke zničení historicky bezcenných dokumentů.

Příjem a evidence archiválií

Dokumenty trvalé dokumentární hodnoty, vybrané při skartačním řízení i mimo něj prohlašuje za archiválie, přebírá je do archivní péče a vede jejich evidenci v rámci Národního archivního dědictví ČR.

Zpracování a zpřístupňování archiválií

Zpřístupňuje archiválie tím, že je zpracovává (pořádáním a inventarizací) a vyhotovuje k nim archivní pomůcky, které jsou k dispozici v badatelně archivu. Postupně také zpřístupňuje tyto pomůcky a vybrané typy archiválií na webu archivu.

Využívání archiválií a badatelská agenda

V badatelně archivu umožňuje veřejnosti studium archiválií, vytváří a doplňuje odbornou archivní knihovnu. Zodpovídá badatelské dotazy, poskytuje úřední opisy, výpisy a potvrzení z archiválií, vyhotovuje rešerše, dobrozdání a jiné podklady z archiválií. Spolupracuje též s odbornými a vědeckými institucemi v ČR a zahraničí, podílí se na výzkumu dějin města Plzně (např. přednáškovými cykly pro veřejnost či vydáváním sborníku Minulostí západočeského kraje).

Autor: Jitka Janečková
 

Aktuality

Výstava Archivní kulturní památky ve fondech Archivu města Plzně

Archiv města Plzně zve srdečně všechny zájemce o historii na výstavu Archivní kulturní památky ve…

Podzimní pokračování přednášek archivu

Dne 3. října budou opět zahájeny přednášky Archivu města Plzně. Konají se vždy v úterý od 16.30 hodin…

 
© 2017 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel: +420 378 032 600   |   archiv@plzen.eu
Znak města Plzně

Vytisknout   |   Nahoru Město Plzeň|   Prohlášení o přístupnosti   |   Právní ujednání   |   Správa serveru