Poslání archivu

Úkolem archivu je shromažďovat, uchovávat, odborně zpracovávat, restaurovat a zpřístupňovat archiválie za účelem jejich dalšího využití. Archiv plní také další odborné úkoly určené zřizovatelem, včetně vědecké, výzkumné a vydavatelské činnosti. Organizuje a koordinuje výzkum dějin města Plzně a regionu, prezentuje jeho výsledky formou historických studií, článků a publikací, přednášek pro veřejnost, účastí na výstavách, spoluprací s médii aj.

Předarchivní péče

Dohlíží na výkon spisové služby a skartační řízení u svého zřizovatele (Magistrátu města Plzně), u úřadů městských obvodů, u městem zřízených organizačních složek, příspěvkových organizací a právnických osob. Provádí metodická školení, výběr archiválií ve skartačním řízení i mimo něj a vydává povolení ke zničení historicky bezcenných dokumentů.

Příjem a evidence archiválií

Dokumenty trvalé dokumentární hodnoty, vybrané při skartačním řízení i mimo něj prohlašuje za archiválie, přebírá je do archivní péče a vede jejich evidenci v rámci Národního archivního dědictví ČR.

Zpracování a zpřístupňování archiválií

Zpřístupňuje archiválie tím, že je zpracovává (pořádáním, inventarizací a případnou digitalizací) a vyhotovuje k nim archivní pomůcky, které jsou k dispozici v badatelně archivu. Postupně také zpřístupňuje tyto pomůcky a vybrané typy archiválií na webu archivu.

Využívání archiválií a badatelská agenda

V badatelně archivu umožňuje veřejnosti studium archiválií (s ohledem zejména na archivní zákon a ochranu osobních údajů), vytváří a doplňuje odbornou archivní knihovnu. Zodpovídá badatelské dotazy, poskytuje úřední opisy, výpisy a potvrzení z archiválií, vyhotovuje rešerše, dobrozdání a jiné podklady z archiválií ať již pro potřeby veřejnoprávních a samosprávných institucí či pro potřeby fyzických osob.