Zesnula archivářka Jana Kalserová

V neděli 14. července 2019 zemřela ve věku 90 let dlouholetá archivářka Archivu města Plzně Jana Kalserová. Narodila se 16. prosince 1928 v rodině známého městského školního lékaře MUDr. Jindřicha Kalsera a v rodném městě prožila celý svůj život. Byla pravou plzeňskou patriotkou a doslova „živou kronikou“, neboť jako pamětnice poutavě vyprávěla o mnoha osobnostech, rodinných přátelích i různých událostech. Všechny tyto znalosti z „plzeňské společnosti“ bohatě zúročila i při dlouholeté archivní práci.
 
Do archivu nastoupila 1. května 1958 a pracovala v něm přes třicet let. Uměla pohotově poradit badatelům ve složitějších kauzách, ale i při zcela běžných dotazech, častokrát uplatnila své jazykové znalosti. Zodpovědně přistupovala k uchovávání pramenů k dějinám města i regionu. S erudicí se věnovala pořádání a katalogizaci archivních fondů různých typů. Své vědomosti vkládala do každého úvodu k inventářům, které napsala. Dodnes jsou hojně využívané rejstříky (regesty) ze zápisů schůzí rad a plén NVmP, které vyhotovila. Z této práce vytěžila několik popularizačních článků, které byly publikovány v denním tisku (v Pravdě) a ve sborníku Gymnázia Julia Fučíka v Plzni k 75. výročí založení školy. Všechny nasbírané znalosti uplatnila po odchodu do „výslužby“, když v letech 1990–1993 zastupovala v magistrátní spisovně, kde skartace neprobíhaly od roku 1945. Tehdy se díky ní do archivu dostalo velké množství důležitých archiválií z činnosti odborů i vedení národního výboru.

Za tuto celoživotní práci obdržela 24. června 2014 v Národním archivu v Praze medaili „Za zásluhy o české archivnictví“.

Čest její památce!