Vzácné archiválie Archivu města Plzně prohlášeny za archivní kulturní památky

Vzácné archiválie Archivu města Plzně prohlášeny za archivní kulturní památky

Odbor archivní správy Ministerstva vnitra prohlásil vybrané archiválie z Archivu města Plzně za archivní kulturní památky

Dne 14. července 2017 rozhodlo Ministerstvo vnitra ČR  o prohlášení nejcennějších archiválií z fondů Archivu města Plzně za archivní kulturní památky podle 21 odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů. Stalo se tak na základě žádosti Archivu města Plzně a schválení Radou města Plzně ze dne 6. dubna 2017 (usnesením č. 73).

1. Nejstarší plzeňský typář (pečetidlo) pocházející z období kolem roku 1300 spolu s listinou ze 17. 4. 1307 s prvním dochovaným otiskem tohoto pečetidla (AKP 167)


2. Soubor čtyř zlatých bul vydaných pro město Plzeň (1434–1627) (AKP 168)


3. Liber judicii (1407–1411), nejstarší městská kniha ve fondech Archivu města Plzně, první kniha soudní (AKP 169)

4. Osecký žaltář (kniha žalmů) z druhé poloviny 13. století. Latinský rukopis o 142 pergamenových listech vel. 18 x 25 cm s deseti celostránkovými iluminacemi ze života Kristova (AKP 170)


5. Soubor dvou erbovních privilegií polepšujících znak města (1466, 1578) (AKP 171)

Dosud byl jedinou archivní kulturní památkou ve fondech Archivu města Plzně rukopis hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka z roku 1834 s textem národní hymny Kde domov můj (AKP 38).

Institut archivních kulturních památek je důležitým nástrojem z hlediska ochrany a propagace Národního archivního dědictví. Prohlášení vybraných archiválií za archivní kulturní památky je především prestižní záležitostí, přináší s sebou i některá omezení a nařízení v nakládání s těmito archiváliemi.

Archivní kulturní památky ze svých fondů Archiv města Plzně představí veřejnosti na výstavě, která se uskuteční v mázhauzu plzeňské radnice od 16. 11. do 7. 12. 2017.