Primátor města Plzně udělil ocenění emeritnímu městskému archiváři PhDr. Jaroslavu Doušovi

V pondělí 28. října 2019 udělil primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa u příležitosti 101. výročí samostatného československého státu historickou Pečeť města Plzně emeritnímu městskému archiváři PhDr. Jaroslavu Doušovi.

Více k předávání ocenění: https://bit.ly/2NqWMnU

Krátký životopis PhDr. Jaroslava Douši

Jaroslav Douša se narodil 16. června 1949 v Plzni. Vystudoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Plzni a v letech 1970–1975 historii a archivnictví na Filosofické fakultě University Karlovy v Praze, kde v roce 1977 také získal doktorát.
Dne 1. září 1975 začal pracovat v Archivu města Plzně, od 1. července 1997 zde působil ve funkci městského archiváře (vedoucího archivu). V rámci svojí archivářské práce uspořádal, inventarizoval či zrejstříkoval okolo jedné stovky fondů.
Po nástupu do čela plzeňského městského archivu J. Douša pokračoval v aktivitách, které zahájili oba jeho významní předchůdci – Miloslav Bělohlávek a Ivan Martinovský. Jednalo se především o vydávání uznávaného sborníku Minulostí západočeského kraje, který začal vycházet už v roce 1958, a také spolupořádání plzeňských sympozií o 19. století v rámci Smetanovských dnů. Vedle toho pokračoval v dlouholeté tradici archivu, kterou je pořádání přednášek a přednáškových cyklů s historickou tematikou, v rámci nichž vystoupila celá řada špičkových českých historiků. I za Doušova vedení tak Archiv města Plzně zůstal klíčovým regionálně historickým, kulturním a osvětovým pracovištěm.
Jako badatel se J. Douša zabývá především plzeňskými dějinami, zpočátku však jeho odborný zájem patřil i Praze. Výsledkem bylo několik prací o městských radách Starého Města pražského a Plzně v období 1547–1650. Zájem o Plzeň sice později převládl, ale přesto se autor s Prahou, ani pražsko-plzeňskými tématy úplně nerozloučil. Stěžejním badatelským tématem J. Douši se ovšem postupně stával pobyt císařského dvora Rudolfa II. v Plzni v letech 1599–1600 a jeho širší souvislosti. Vedle více než sta odborných statí, recenzí a medailonků osobností, jichž je autorem, je třeba připomenout spoluautorství na knize Dějiny Plzně v datech. Od prvních stop osídlení až po současnost, kterou připravil k vydání kolektiv autorů pod vedením bývalého městského archiváře I. Martinovského v roce 2004. Doušovou nejvýznamnější prací posledních let je bezesporu zpracování kapitoly o letech 1526–1618 v prvním svazku Dějin města Plzně. Vedle toho byl zároveň jedním ze dvou odborných redaktorů zmíněného svazku.
Vedle odborných statí se J. Douša pilně věnoval také popularizaci historie. Počet jeho tematicky pestrých textů, zasahujících do období od 13. do 20. století přesáhl úctyhodný počet sedmi set. Dalších několik desítek položek pak čítají jeho referáty na konferencích a sympoziích a také popularizační přednášky.
Svoje bohaté poznatky o minulosti Plzně předával nejen studentům vysokých a středních škol během jejich exkurzí v archivu, ale také široké veřejnosti prostřednictvím přednášek.


Foto: Martin Pechuch