Digitalizace archiválií v Archivu města Plzně

Již od poloviny roku 2015 probíhá v Archivu města Plzně dlouhodobý projekt digitalizace vybraných archivních fondů a sbírek. K digitalizaci bylo připraveno mj. přibližně 12 000 rukopisů a úředních knih, 1211 kartonů a 124 jednotlivin. Vybrány byly především často využívané fondy, zejména fond Popisný úřad královského města Plzně, který obsahuje přihlášky k pobytu osob na území města Plzně. Fond obsahuje dvě hlavní evidenční řady – přihlášky k pobytu z let 1870–1898 a přihlášky k pobytu z let 1891–1921. Mladší řada přihlášek se dále dělí na podskupiny: rejstříkové listy, doplňková evidence číselné řady a přihlášky řazené podle jednotlivých ulic. Celkem tento již zdigitalizovaný fond obsahuje 857 kartonů s více než půl milionem jednotlivých listů. Do projektu byl zahrnut také výběr ze sbírky rukopisů a úředních knih, který obsahuje mj. řady nejstarších městských knih z 15. a 16. století (liber iudicii, libri sententiarum, libri expeditionum, protocollum consulare aj.), gruntovní knihy, stabilní katastr, protokoly ze zasedání pléna a rady národního výboru do roku 1950 aj.

Souběžně s digitalizací je připravována webová aplikace Digitální archiv města Plzně, která umožní dálkový přístup badatelům k uvedeným digitalizátům včetně jejich popisu. Badatelům budou dále k dispozici další cenné digitalizované prameny, mj. sbírka listin, sbírka diapozitivů či městské adresáře. Lze předpokládat, že pilotní provoz bude spuštěn v první polovině roku 2019, a počítá se s dalším rozvojem webové aplikace.

 

 


Digitalizační pracoviště v Archivu města Plzně.