Skartační řízení

Návrh na vyřazování dokumentů ve skartačním řízení podávají původci písemně na adresu archivu nebo elektronicky prostřednictvím elektronické podatelny města Plzně nebo prostřednictvím datové schránky.

Archiv města Plzně provádí výběr archiválií ve skartačním řízení u těchto původců:

  • statutární město Plzeň (Magistrát města Plzně a jeho odbory),
  • organizační složky statutárního města Plzně (Úřady městských obvodů a jejich odbory),
  • právnické osoby zřízené nebo založené statutárním městem Plzeň (příspěvkové organizace, společnosti s majetkovým podílem města, neziskové organizace),
  • školy a školská zařízení zřízené nebo založené statutárním městem Plzeň (základní školy a školská zařízení zřízené statutárním městem Plzeň, ostatní školy na základě přenesené působnosti).