Nákupy a dary archiválií

Archiv města Plzně získává nové přírůstky archiválií také darem nebo koupí od soukromoprávních původců, čímž se podílí na uchovávání historicky cenných dokumentů. Takto získává různé písemné dokumenty, publikace, plakáty, pohlednice, korespondenci, osobní doklady, sbírky výstřižků, odborné rukopisy, výpisky, osobní deníky, mapy, plány, kresby, grafické listy, fotografie nebo jiné kinodokumenty.

Archiv upřednostňuje dokumenty týkající se:

  • historie města či regionu,
  • osob, které se profesně či z vlastního zájmu podílely na kulturním, politickém, právním, hospodářském či vědeckém životě ve městě,
  • plzeňských spolků a dobrovolných organizací.

Dary

Po odborné prohlídce dokumentů a jejich výběru je vyhotoven protokol o mimo skartačním řízení a darovací smlouva. Dokumenty jsou zaevidovány do Národního archivního dědictví a tím se stávají archiváliemi. Archiv respektuje vůli vlastníka v otázce využívání archiválií, tzn. jeho individuální přání, aby archiválie byly zpřístupněny veřejnosti k nahlížení jen s jeho souhlasem nebo po určité lhůtě.

Nákupní komise

Nákupní cena je projednána a doporučena v nákupní komisi archivu, která se schází dle potřeby, obvykle 2x ročně. Dojde-li k vzájemné dohodě s vlastníkem dokumentu, vyhotoví se protokol o mimo skartačním řízení a uzavře se kupní smlouva. Platba v dohodnuté výši je uhrazena na účet prodávajícího do 15 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a po předání předmětu koupě do archivu. Platbu je možno provést též poštovní složenkou.