Předarchivní péče

 

V oblasti předarchivní péče Archiv města Plzně 

- nabízí odbornou pomoc při organizaci spisové služby a skartaci dokumentů,
- upozorňuje na povinnost zabezpečit řádnou péči o své dokumenty, při každém skartačním řízení podat písemný skartační návrh, při ukončení činnosti požádat o povolení skartace   dokumentů a předat dokumenty trvalé dokumentární hodnoty (archiválie) k uložení v souladu se zákonnými předpisy,
- dohlíží na spisovny u svého zřizovatele (Magistrát města Plzně a úřady městských obvodů), jeho organizačních složek, příspěvkových organizací a právnických osob,
- dohlíží na spisovou službu, vyřazování písemností a průběh skartačního řízení u těchto subjektů a vydává povolení ke zničení nepotřebných písemností,
- přebírá do archivní péče archiválie vzniklé z činnosti těchto subjektů, případně i jiných původců, dále archiválie získané darem, koupí, dědictvím a vede jejich evidenci,
- provádí instruktáže a školení o spisové službě a skartačním řízení.

Kontakt

Archiv města Plzně
Veleslavínova 19

301 00 Plzeň
ID 6iybfxn

Bc. Alena Skalová, DiS.
pověřená vedením oddělení předarchivní péče a dokumentace, metodika, evidence NAD, spisová služba a skartační řízení
tel.: 378 032 611
e-mail: skalovaa@plzen.eu

PhDr. Jitka Janečková
metodika, evidence NAD, spisová služba a skartační řízení
tel.: 378 032 605
e-mail: janeckova@plzen.eu

Mgr. Ondřej Maglić
digitalizace, skartační řízení
tel. 378 032 609
e-mail: maglic@plzen.eu  

Seznam doporučené literatury

NOVINKA: Kunt, Miroslav-Lechner, Tomáš: Spisová služba (Leges, Praha 2015) - komplexní přehled legislativního základu a výkonu spisové služby, včetně elektronické; přístupy k řešení a implementaci spisové služby

Hajzlerová, Irena: Spisová služba ve školské praxi (Karviná 2010) a 2. vydání pod názvem Spisová služba ve školství. Jak udělat pořádek v administrativě (Karviná 2015) – zkušenosti z praxe, názorné ukázky spisových evidencí, novinky ve spisové službě v souladu s novelou zákona o archivnictví a spisové službě

Tomáš Jelínek: Spisová služba pro školy (Praha 2006) - vzory pro zpracování spisových řádů i spisových a skartačních plánů pro různé typy škol

Typový skartační rejstřík (Ostrava, poslední novelizované vydání 2013) - abecední seznam typů dokumentů se skartačními znaky a lhůtami

Seidler, Martin: Jak nakládat s písemnostmi aneb registratury, spisovny a archivy obchodních společností (Ostrava1995) -  v současné době není už aktuální (na s. 115-116 vzor skartačního návrhu)

Bittner, Ivan-Ondřejková, Olga-Smutná, Kateřina-Štroblík, Vladimír: Spisová a archivní služba ve státní správě, samosprávě a v podnikatelské sféře (3. aktualizované a přepracované vydání posle stavu k 1. 6. 2005, Praha 2005) - na s. 232-235 též vzory skartačního návrhu ve skartačním řízení a mimo skartační řízení

Kuntová, Olga-Kunt Miroslav: Správa dokumentů v praxi spisové služby a účetnictví (Ostrava 2002) - přehled platné legislativy (dle resortů)

 

Autor: Jitka Janečková
 

Aktuality

Do letošního Historického víkendu se opět zapojil i Archiv města Plzně

I letošní Historický víkend byl obohacen o stánek Archivu města Plzně, kde si malí návštěvníci mohli…

Do letošního Historického víkendu se opět zapojí i Archiv města Plzně

I letošní Historický víkend bude obohacen o stánek Archivu města Plzně, kde si malí návštěvníci budou…

 
© 2018 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel: +420 378 032 600   |   archiv@plzen.eu
Znak města Plzně

Vytisknout   |   Nahoru Město Plzeň|   Prohlášení o přístupnosti   |   Právní ujednání   |   Správa serveru