Nákupy a dary archiválií

Nákupy a dary archiválií

Vedle výběru archiválií ve skartačním řízení získává Archiv města Plzně nové přírůstky také darem, koupí či převzetím archiválií do úschovy. Archiváliemi nabídnutými k výběru soukromoprávními původci (institucemi, spolky a jednotlivci) archiv nejen významně rozšiřuje své fondy a sbírky, ale rovněž se tak podílí na uchovávání cenných historických pramenů. Tím lze předejít nenávratným ztrátám způsobeným např. nevhodným ukládáním či podhodnocením významu dokumentu. Uložení v archivu zaručuje odpovídající péči a archivní zpracování, jehož cílem je mj. zpřístupnění dokumentů odborné i širší veřejnosti.

Objektem zájmu archivu jsou dokumenty trvalé historické a informační hodnoty, které lze označit v nejširším slova smyslu za pilsensiální (od středověkých listin a spisů až po dnešní audiovizuální elektronické nosiče, jež se byť okrajově vztahují k dějinám či současnosti města Plzně).

Postup
Se svými nabídkami či otázkami se mohou na archiv obrátit jak jednotliví občané, tak specializované instituce (antikvariáty, starožitnictví, aukční síně aj.) a firmy zabývající se prodejem archiválií v rámci své obchodní činnosti. Pracovníci archivu rádi vyjdou vstříc všem subjektům, které takovéto archiválie vlastní a zamýšlejí je prodat. Současně pomohou radou při zhodnocení písemností po stránce formální i obsahové (např. při dataci archiválie, čtení starých českých i cizojazyčných písem apod.).

Jednání a případnou předběžnou prohlídku lze domluvit prostřednictvím níže uvedených kontaktů. Dojde-li k vzájemné dohodě o předání archiválií, bude mezi prodávajícím (předávajícím) a statutárním městem Plzní uzavřena kupní či darovací smlouva. Do formuláře smluv je pochopitelně možné zapracovat další ujednání týkající se konkrétního případu každé jednotlivé transakce. Archiv respektuje vůli vlastníka v otázce využívání archiválií, tzn. jeho eventuální přání, aby archiválie byly zpřístupněny veřejnosti k nahlížení jen s jeho souhlasem. Pro převoz archiválií od mimopražských vlastníků nebo rozsáhlých rodinných, institucionálních a firemních archivů může archiv zajistit vlastní autodopravu.

Dary

Archiv je pochopitelně vděčný za archiválie, které jejich vlastníci věnují darem a nezištně tak přispějí k uchování historických památek, jež by mohly být pro budoucí generace nenávratně ztraceny. Po vyhotovení protokolu o převzetí archiválií nebo darovací smlouvy jsou darované přírůstky zaevidovány do Národního archivního dědictví, a je-li to přáním dárce, je zde uvedeno jeho jméno spolu s bližšími okolnostmi darování.

Vzor darovací smlouvy (doc, 17 kB a pdf, 36 kB)

Koupě

Nákupní ceny jsou stanovovány podle obdobných typů prodávaných archiválií na trhu (antikvariáty, starožitnictví, aukce, tištěné aukční seznamy a jejich internetové verze). Nákupní cena je projednána a doporučena v nákupní komisi archivu, která se schází dle potřeby (po shromáždění archiválií k posouzení) obvykle v polovině a koncem kalendářního roku. Následně bude uzavřena kupní smlouva a platba v dohodnuté výši bude uhrazena na účet prodávajícího do 15 dnů po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a předání archiválií do archivu. Platbu je možné provést bankovním převodem nebo poštovní složenkou.

Kontakt

Mgr. Adam Skála
vedoucí Archivu města Plzně
Archiv města Plzně
Veleslavínova 19, 305 77 Plzeň
tel.: +420 378 032 600
fax: +420 378 032 602
e-mail: archiv@plzen.eu

Autor: Jitka Janečková
 

Aktuality

Výstava Archivní kulturní památky ve fondech Archivu města Plzně

Archiv města Plzně zve srdečně všechny zájemce o historii na výstavu Archivní kulturní památky ve…

Podzimní pokračování přednášek archivu

Dne 3. října budou opět zahájeny přednášky Archivu města Plzně. Konají se vždy v úterý od 16.30 hodin…

 
© 2017 Magistrát města Plzně   |   nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň   |   Tel: +420 378 032 600   |   archiv@plzen.eu
Znak města Plzně

Vytisknout   |   Nahoru Město Plzeň|   Prohlášení o přístupnosti   |   Právní ujednání   |   Správa serveru