Kronika - Obecná škola Bolevec 1839-1900

Popis


Typ: kronika školní, úřední kniha
Název: Pamětní kniha Obecké školy v Bolevci
Inventární číslo: 27308
Signatura: 20 e 176 
Časový rozsah: (1811) 1839-1900
Číslo NAD: 187
Archivní fond: Bolevecká základní škola Plzeň
Charakteristika: rukopis, česky - kurent a latinka, 170 stran a volně vložené folio "Co se má psát do pamětní knihy", 20 x 23 cm

Úvodní předmluva retrospektivně hovoří o založení triviální české školy v Bolevci v roce 1811. Převážná část pamětních zápisů se týká každoročních (veřejných) zkoušek dětí (první proběhla 8. května 1840) a pravidelných vizitací školního dozoru (plzeňského arciděkana a dalších pověřených patronátních komisařů). Jako první učitel působil od 30. listopadu 1839 dlouhá léta Josef Vondruška (odešel na odpočinek v roce 1872), jeho nástupcem se stal Josef Křístal, bývalý podučitel v Plzni Jako školní dozorci figurují známé plzeňské osobnosti (plzeňský arciděkan Antonín Hlavan, Hugo Karlík, František Částek, atd.). Další záznamy se týkají zahájení výstavby (rozšíření) školní budovy (světnice) od 30. března 1857. Další zpráva hovoří o dokončení (přestavbě) východní části školní budovy dne 1. června 1873. Od 3. října 1873 čteme o ustavení místní školní rady v Bolevci, do které byli zvolení Vojtěch Maur, Josef Štekl a Jan Bartovský. Od 1. ledna 1878 bylo při škole v Bolevci zavedeno industriální vyučování. Od 1. ledna 1884 bylo zahájeno vyučování ve druhé třídě.
Pamětní zápisy jsou zajímavé jak pro dějiny školství (škola s českým vyučovacím jazykem sloužila i plzeňskému měšťanstvu), tak z hlediska paleografického (proměna, respektive prolínání kurentu a latinky). Pamětní kniha přináší cenné údaje také pro dějiny Bolevce, když např. na s. 55-60 přináší výsledky sčítání lidu k 1. lednu 1881, v obecnější rovině vzpomíná výročí a událostí habsburského domu (narozeniny či svatbu císaře, následníka nebo narození dědice, připomíná návštěvu císaře Františka Josefa I. v Plzni 27. srpna 1885 apod.).

Zpět do kategorie – Kroniky - Školy